Guilds

Xx Xmonter Xx

Luật guild: -Ko kill lẫn nhau -Ko gây war trong guild -Ko scam và gây tiếng xấu cho guild Phạt: lần 1 ( 20k ) lần 2 (50k) lần 3 (100k) lần 4 (,kick) - không gây war với người ngoài guild và trong guild.leader sẽ online gần như là cả ngày. Nếu có gì ae gọi leader nha. ('-' )

Founded on January 10, 2022

Members

Name Level Join date
Hiemyeungan Supporter 315 Nov 27, 2022
Linhcuto 326 Nov 26, 2022
Mrfanro (Leader) 273 Nov 12, 2022
Ngoc Ngo 171 Nov 19, 2022
Qhully 187 Dec 04, 2022
Tienmaguire 181 Nov 12, 2022
Vng Il Hydra Supporter 286 Nov 17, 2022
Yuinhugtiiooooo 202 Dec 03, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy