Feitan Ykz

Character Information
Name Feitan Ykz
Level 535
Guild Yakuza
Last online about 5 hours ago
Born January 28, 2018
Recent character kills and deaths
Feitan Ykz killed Jason Snd - 2 days ago
Antroz and Feitan Ykz killed Alchemist Snq - 2 days ago
Feitan Ykz killed Alchemist Snq - 2 days ago
Il Evil Retsnom , Pk Bonnie Il , King Druyd Sdd and Feitan Ykz killed Monstro Garou - 3 days ago
Pk Bonnie Il , Audacyoss , Sad Sasori Il , Luisfernano , Feitan Ykz and King Druyd Sdd killed Show Dan - 3 days ago
Kon Mxlokasz and Kon Galactusz killed Feitan Ykz - 3 days ago
Blk Itachii , Evil Kira Il and Il Diabolic killed Feitan Ykz - 3 days ago
Astrinho and Feitan Ykz killed Kon Galactusz - 3 days ago
Feitan Ykz and Il Diabolic killed Kon Detonasz - 3 days ago
Kon Mxlokasz killed Feitan Ykz - 3 days ago
Kon Galactusz and Kon Mxlokasz killed Feitan Ykz - 3 days ago
Kon Rxtosz , Kon Mxlokasz and Kon Galactusz killed Feitan Ykz - 3 days ago
Astrinho , Bad Coringa Il and Feitan Ykz killed Kon Galactusz - 3 days ago
Astrinho , Feitan Ykz and Bad Coringa Il killed Kon Mxlokasz - 3 days ago
Bad Coringa Il and Feitan Ykz killed Kon Mxlokasz - 3 days ago

Search for a character

2017 Rucoy Online
Privacy Policy